GoverMaxx
No Coding Business Platform

Case management

Case management is een verzamelnaam voor het eenduidig beheren en beheersen van zaken, taken en documenten binnen projecten en processen (voorheen dossiervorming). Case management faciliteert iedere medewerker en manager op dezelfde manier in de uitvoering van werkzaamheden en zorgt voor transparantie en efficiënt samenwerken (ook aan dossiers). Om effectief en efficiënt te kunnen samenwerken dient verder gekeken te worden dan het casemanagement systeem. Organisatie breed toegevoegde waarde creëren door het toepassen van casemanagement begint bij de kwaliteit van dienstverlening, de organisatie daarachter vorm te geven en het optimaliseren van . De inrichting van de organisatie, en de informatie dient naadloos aan te sluiten bij de informatiebehoefte van medewerkers, managers en klanten.   

Eén organisatie één doelmatige bedrijfsvoering

In onze  visie is een aantal uitspraken (principes) belangrijk en richtinggevend voor het realiseren van een doelmatige bedrijfsvoering. Zij moeten de kaders vormen en inzichtelijk maken waar de kwaliteit van het case management informatiesysteem aan moet voldoen om te kunnen denken en handelen als één organisatie met één doelmatige bedrijfsvoering.

Belangrijke uitspraken die moeten worden gedaan om dit te bereiken zijn bijvoorbeeld:

  • Aansluiten op de (informatie) taal van de organisatie en gangbare terminologie;
  • Eenduidig inrichten van de bedrijfsvoering en casemanagement voor projecten en processen identiek;
  • Uniform inrichten van alle onderliggende systemen waarin het casemanagement systeem centraal staat.

Uw organisatie realiseert door leiderschap in heldere richtinggevende uitspraken uniform en efficiënt samenwerken. 

 Informatie uitwisselen
In de praktijk blijkt dat een organisatie niet op dezelfde wijze haar cases , data en informatie verwerkt maar dat de bedrijfsvoering meer individueel gericht is. Case management met een op de bedrijfsvoering afgestemd Enterprise informatie (meta) model is de juiste voedingsbodem voor één structuur van bedrijfsvoering met schaalbare (en betaalbare) architectuur. Case management informatie en -functionaliteit worden in verschillende heldere en eenvoudige gebruikersportalen eenduidig gepresenteerd. Door de unieke GoverMaxx oplossing is de bedrijfsvoeringsinformatie eenvoudig en eenduidig uitwisselbaar tussen systemen en medewerkers. 

Medewerkers ontzorgen
GoverMaxx ontzorgt medewerker, managers en klanten. Uitvoering van taken is eenvoudig doordat de bedrijfsvoering van projecten en processen voor alle medewerkers eenduidig en uniform wordt gepresenteerd in het Medewerkersportaal van GoverMaxx. Alle relevante bedrijfsinformatie kan nu eenvoudig op een zelfde wijze worden verwerkt en beschikbaar worden gesteld in de taal van de organisatie en haar medewerkers.

 
E-mailen
Bellen